Sergey Kryshtapovich. The village Rayovka. 49,5x39 cm. Oil on board.
 
Sergey Kryshtapovich. The village Rayovka. 49,5x39 cm. Oil on board. 1974
<< back to previous page